Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt sinds 1 januari 2016 toezicht op de naleving van deze wet. Bijna alle vormen van zorg vallen onder deze wet.


INGRIJPEN

Het doel van de wet is goede zorg, openheid geven over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. De inspectie gaat in eerste instantie toezicht uitvoeren op basis van ontvangen meldingen over misstanden. Daardoor krijgt de inspectie meer inzicht in de grootste risico’s. Als een cliënt klachten heeft over bijvoorbeeld de werkzaamheden, dan kan hij zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Een voorbeeld van een organisatie die de Klachtenrgeling met Klachtenfunctionaris faciliteert is SoloPartners. Op hun website kun je terecht voor meer informatie.

UITGEBREIDE MELDPLICHT

Door de invoering van de Wkkgz is de al bestaande meldplicht voor zorgaanbieders uitgebreid. Nieuw is bijvoorbeeld dat zorgaanbieders het verplicht bij de inspectie moeten melden, als zij een zorgverlener ontslaan wegens ernstig tekortschieten in de zorgverlening.

VERGEWISPLICHT

Is de zorgaanbieder van plan een zorgverlener aan te nemen, dan is deze verplicht om te controleren of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit wordt de vergewisplicht genoemd en moet voorkomen dat zorgverleners die een gevaar zouden vormen voor cliënten, aan de slag gaan in de zorgsector. Om aan deze plicht te voldoen kan de zorginstelling navraag doen bij eerdere werkgevers. De zorginstelling kan ook navraag doen bij de IGZ, onder de voorwaarden dat het een instelling is in de zin van de Wkkgz.

 

Bron: zorgkrant.nl