Kwaliteitssysteem

Kwaliteitssysteem in de zorg: professionaliteit en verantwoording


In de zorg is het van groot belang dat cliënten kunnen rekenen op professioneel handelen van zorgverleners. Om dit te garanderen, heeft de zorgsector een kwaliteitssysteem opgezet. Dit systeem is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe het kwaliteitssysteem in de zorg werkt. En welke rol professionele standaarden, klachtenregistratie, incidentenregistratie, reflectie en verbeteringen daarin spelen.

Professionele standaarden

Professionaliteit in de zorg betekent dat zorgverleners werken volgens bepaalde standaarden. Deze standaarden zijn opgesteld door beroepsorganisaties. Ze zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Zorgverleners worden opgeleid volgens deze standaarden en worden ook hieraan getoetst. Hierdoor kunnen cliënten erop vertrouwen dat zorgverleners professioneel handelen en dat de zorg van goede kwaliteit is.

Klachtenregistratie

Het kwaliteitssysteem in de zorg is er ook op gericht om klachten van cliënten te registreren. Als een cliënt een klacht heeft over de zorg die hij of zij heeft ontvangen, dan kan deze klacht worden gemeld bij de zorgverlener of de instelling waar de zorg wordt verleend. Deze klachten worden vervolgens geregistreerd en onderzocht. Hierdoor kan worden vastgesteld of er iets mis is gegaan in de zorg en of er maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het hebben van een eigen klachtenfunctionaris is belangrijk, evenals het aangesloten zijn bij een geschillenorganisatie.

Incidentenregistratie

Naast klachtenregistratie is het ook belangrijk om incidenten te registreren. Een incident is een gebeurtenis die kan leiden tot een klacht of een schadeclaim. Incidenten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op medische fouten, infecties of vermiste medicatie. Door incidenten te registreren, kan worden vastgesteld waar de problemen zich voordoen en welke maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Het belang van reflectie

Naast het registreren van klachten en incidenten, is reflectie een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem in de zorg. Reflectie betekent dat zorgverleners terugkijken op de zorg die zij hebben verleend en naar manieren zoeken om deze te verbeteren. Hierdoor kunnen zorgverleners leren van fouten en verbeteringen aanbrengen in hun werkwijze.

Reflectie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan een zorgverlener bijvoorbeeld reflecteren op een specifieke klacht of incident, maar ook op zijn of haar algemene werkwijze. Reflectie kan individueel plaatsvinden, maar ook in groepsverband, bijvoorbeeld tijdens een supervisie- of multidisciplinair overleg.

Reflectie is belangrijk omdat het bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van zorgverleners. Hierdoor kunnen zij hun vaardigheden verbeteren en de kwaliteit van de zorg verhogen. Reflectie kan ook leiden tot verbeteringen in het kwaliteitssysteem van een instelling, bijvoorbeeld door het aanpassen van protocollen of werkwijzen.

Daarnaast kan reflectie ook bijdragen aan de tevredenheid van cliënten. Wanneer zorgverleners reflecteren op hun werk, kunnen zij rekening houden met de wensen en behoeften van cliënten en deze beter in de zorg verwerken. Hierdoor kunnen cliënten een grotere tevredenheid ervaren en kan de kwaliteit van de zorg verhogen.

In samenvatting; een kwaliteitssysteem in de zorg is gericht op garanderen van professioneel handelen, waarborgen van de kwaliteit van zorg, registratie van klachten en incidenten, reflectie op de resultaten, klachten en incidenten en uitvoeren van verbeteringen. Reflectie is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem. Dit omdat het bijdraagt aan professionele ontwikkeling van zorgverleners, verbetering van het kwaliteitssysteem en tevredenheid van cliënten.

Welke kwaliteitssystemen zijn er in de zorg?

Er zijn verschillende kwaliteitssystemen in de zorg die zorgverleners en instellingen kunnen toepassen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Hieronder worden enkele van deze systemen beschreven:

ISO 9001: dit is een internationaal erkend kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO). ISO 9001 is bedoeld voor organisaties die willen aantonen dat zij voldoen aan de eisen van de kwaliteit van producten en diensten. Dit systeem is ook toe te passen in de zorg en kan worden gebruikt om te garanderen dat zorgverleners werken volgens bepaalde standaarden.

NEN 7510: dit is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. NEN 7510 beschrijft de eisen voor informatiebeveiliging in de zorg en is bedoeld om te garanderen dat patiëntgegevens veilig worden verwerkt en bewaard.

Kwaliteitsstandaarden: Kwaliteitsstandaarden zijn richtlijnen die zijn ontwikkeld om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Zij zijn belangrijk omdat ze zorgverleners richting geven in hun werk en cliënten garanderen dat zij professioneel worden behandeld. Deze standaarden kunnen worden opgesteld door beroepsorganisaties, overheden of andere professionele organisaties en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Accreditatie: dit is een systeem waarbij instellingen worden beoordeeld op de kwaliteit van de zorg die zij verlenen. Accreditatie wordt vaak toegepast in de zorg en kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een beroepsorganisatie of een onafhankelijke accreditatie-instelling.

De keuze voor welk kwaliteitssysteem een zorginstelling of zorgverlener gaat hanteren is afhankelijk van de soort zorg die wordt verleend. Maar ook de grootte van de instelling en de eisen die de accreditatie-instellingen stellen. Het is van groot belang om een systeem te kiezen dat het beste past bij de organisatie en daarmee de kwaliteit van de zorg kan waarborgen en verbeteren.

Werken via Zelfstandige Zorgverleners?

Ben je een zzp’er in de zorg (verpleegkundige of VIG)? En zou je graag opgenomen willen worden in ons bestand van beschikbare zorgverleners voor onze cliënten? Meld je dan aan via onze aanmeldpagina.